Факультет гуманітарних технологій було створено згідно з наказом ректора від 30 серпня 2018 року № 295/01 «Про введення в дію рішень Вченої ради ЧДТУ» на виконання рішення Вченої ради Черкаського державного технологічного  університету, протокол №1 від 30 серпня 2018 року шляхом перейменування лінгвістичного факультету.До складу факультету входять такі кафедри:

·  дизайну;

·  іноземних мов та міжнародної комунікації;

·  історії та права;

·   прикладної лінгвістики та перекладу;

·   соціального забезпечення;

·   української мови та загального мовознавства;

·   філософських та політичних наук;

·   фізичного виховання та здоров’я людини.

Створення саме такого факультету в складі Черкаського державного технологічного університету засвідчило врахування процесів, які відбуваються в сучасному світі, оскільки в умовах розбудови держави постала необхідність підготовки фахівців, які б належним чином володіли умінням усвідомлено використовувати потенціал гуманітарних і фундаментальних дисциплін для цілісного, комплексного розв’язання професійних завдань і формування своєї особистості. Процес модернізації сучасної вищої освіти висуває принципово нові вимоги, які передусім спрямовані на виконання нових завдань у гуманітарній підготовці, серед яких адаптація молодої людини до швидкоплинних змін у суспільстві.

В ЧДТУ з перших років діяльності була наявна потужна гуманітарна складова, яка виявлялася і в навчальному процесі, і в позанавчальній виховній роботі зі студентами. Так, ще з вересня 1965 року при Черкаському загальнотехнічному факультеті Київського інженерно-будівельного інституту існувала секція суспільних наук, до якої входили викладачі ідеологічних дисциплін. У 1969 р. вийшов наказ профільного Міністерства про створення в філіалі кафедр, в т.ч. кафедри гуманітарних дисциплін, на якій викладались як суспільні дисципліни, так й іноземні мови, також українська і російська мови та фізичне виховання. У 1979 р. було створено кафедру марксизму-ленінізму, а згодом, вже в межах філіалу Київського політехнічного інституту, зі складу кафедри марксизму-ленінізму виокремилися кафедри історії України, філософії, політекономії.

Лінгвістичний факультет було засновано в 2001 році. Він виник на базі кафедри іноземних мов, яка раніше входила до складу факультету економіки та управління. До складу факультету тоді увійшли кафедри прикладної лінгвістики, теорії та практики перекладу, іноземних мов, української мови та загального мовознавства. Пізніше було приєднано кафедри романо-германської філології, гуманітарних технологій та педагогіки вищої школи, а кафедра теорії і практики перекладу розширила сферу наукових інтересів і отримала назву теорії та практики перекладу та компаративістики. На момент заснування лінгвістичного факультету серед 45 викладачів був один доктор та 10 кандидатів філологічних наук.

З моменту створення і до 2008 року лінгвістичний факультет очолював доктор філологічних наук, професор, академік Української Академії наук національного прогресу та Нью-Йоркської Академії наук, заслужений працівник освіти України Шпак Валерій Кирилович.

З 2008 р.  до 2018 року факультет очолювала доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент МАНЕБ Білик Людмила Іванівна.

Формування в 2018 році факультету гуманітарних технологій в межах Черкаського державного технологічного університету дозволило об’єднати зусилля кафедр, які забезпечували як підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями  032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 035 «Філологія», 232 «Соціальне забезпечення», так і гуманітарну складову підготовки усіх без виключення спеціальностей закладу вищої освіти.

З 1 вересня до 1 листопада 2018 року обов’язки декана вже новоствореного факультету гуманітарних технологій було покладено на помічника декана з навчальної роботи, ст. викладача кафедри РГФ та перекладу Марікуцу Людмилу Олександрівну.

З 1 листопада 2018 року обов’язки декана ФГТ покладено на Махиню Наталію Володимирівну, д.пед.наук, професора.

Факультет має потужну наукову складову. Ще в 1994 році в університеті було започатковано Всеукраїнські наукові філологічні конференції з проблем сучасної світової літератури та лінгвістики, учасниками якої є провідні вчені-філологи з різних регіонів України, з 2013 р проводиться щорічний філософський форум, з 2018 року започатковано обласну конференцію «Персоналістичний вимір історії Черкащини», Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Культурно-історична спадщина України: перспективи дослідження та традиції збереження», Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Професійна комунікація: національна ідентичність у багатомовному світі», Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Соціально-орієнтована економіка: теорія та практика соціального забезпечення».

Викладачі факультету щороку організовують і проводять окрім науково-практичних конференцій круглі столи міжнародного, всеукраїнського й регіонального рівнів.

У 1997 році було започатковано Всеукраїнський збірник наукових праць «Гуманітарний вісник». З серіями: іноземна філологія, історія, філософія, в якому висвітлюються проблеми сучасної світової літератури та лінгвістики. Збірник затверджений рішенням ВАК України (бюлетень ВАК № 6 за 1997 р.) як фахове наукове видання, до якого входять праці науковців, аспірантів та викладачів ЧДТУ та інших вузів України.

Навчальний процес на факультеті гуманітарних технологій забезпечують 70 науково-педагогічних працівників,  серед яких професори, доктори наук, доценти, старші викладачі, викладачі. Такий професорсько-викладацький склад забезпечує читання лекцій, проведення семінарських занять на належному теоретичному і методичному рівнях.

Студенти факультету мають змогу брати участь у різноманітних культурних, мистецьких акціях, соціальних проектах, університетській художній самодіяльності, спортивних змаганнях.